Java | 一文学会“数组工具类Arrays、数学工具类Math ”

数组工具类Arrays

java.util.Arrays是一个与数组相关的工具类,里面提供了大量静态方法,用来实现数组常见的操作。

public static String toString(数组):将参数数组变成字符串(按照默认格式:[元素1元素2,元素3...]) public static void sort(数组);按照默认升序(从小到大)对数组的元素进行排序。

所有方法都是静态的,直接用类名调用,这里介绍两个常用的,不要死记硬背,结合着文档。

举例

import java.util.Arrays;

public class Arrays数组工具类 {
public static void main(String[] args) {
int [] aa = {1,2,3,4};
//将int[]数组按照默认格式变成字符串,可以直接查看数组内容,省的fou遍历数组查看了
String str1 = Arrays.toString(aa);
System.out.println(str1); //[1, 2, 3, 4]

int [] array1 = {3,4,2,8,1,6};
Arrays.sort(array1); //sort 返回值类型是void,不会来个新数组,直接就排好了
System.out.println(Arrays.toString(array1)); //[1, 2, 3, 4, 6, 8]

String[] dd = {"c","f","a"};
Arrays.sort(dd);
System.out.println(Arrays.toString(dd));//[a, c, f]
}
}

练习

import java.util.Arrays;

public class 练习 {
public static void main(String[] args) {
String aa = "sahudfunkasksodsi";

//如何进行升序排序:sort
//必须是一个数组,才能用Arrays.sort方法
//String--> 数组,用toCharArray
char [] chars = aa.toCharArray();
Arrays.sort(chars);//对字符串进行升序排序

/*for (int i = chars.length - 1; i >= 0; i--) {
// 可倒序输出
}
*/
}

}

数学工具类Math

java.util.Math类是数学相关的工具类,里面提供了大量的静态方法,完成与数学运算相关的操作。

public static double abs(double num):获取绝对值。有多种重载。 public static double ceil(double num):向上取整。 public static double floor(doublenum):向下取整。 public static long round(doublenum):四舍五入。 Math.PI代表近似的圆周率常量(double)。

public class aa {
public static void main(String[] args) {
//获取绝对值
System.out.println(Math.abs(3.14)); //3.14
System.out.println(Math.abs(0)); //0
System.out.println(Math.abs(-2.5)); //2.5
System.out.println("====================");

//向上取整
System.out.println(Math.ceil(3.9)); // 4.0
System.out.println(Math.ceil(3.1)); //3.1
System.out.println(Math.ceil(3.0)); //3.0
System.out.println("====================");

//向下取整
System.out.println(Math.floor(30.1)); // 30.1
System.out.println(Math.floor(30.9)); //30.0
System.out.println(Math.floor(31.0)); // 31.0
System.out.println("====================");

//四舍五入
System.out.println(Math.round(20.3)); // 20
System.out.println(Math.round(20.9)); // 21

}
}

练习

public class 练习 {
public static void main(String[] args) {
double aa=-10.8;
double bb=5.9;
int cc=0;
//这样处理,变量i就是区间之间之内所有的整数
for(int i = (int)aa;i <bb;i++){
int abs = Math.abs(i); //绝对值
if (abs>6||abs<2.1){
cc++;
}
}
System.out.println("整数有:"+cc);
}
}
发表评论

相关文章