#yyds干货盘点# leetcode算法题:寻找数组的中心下标

题目:

给你一个整数数组 nums ,请计算数组的 中心下标 。

数组 中心下标 是数组的一个下标,其左侧所有元素相加的和等于右侧所有元素相加的和。

如果中心下标位于数组最左端,那么左侧数之和视为 0 ,因为在下标的左侧不存在元素。这一点对于中心下标位于数组最右端同样适用。

如果数组有多个中心下标,应该返回 最靠近左边 的那一个。如果数组不存在中心下标,返回 -1 。

 

示例 1:

输入:nums = [1, 7, 3, 6, 5, 6]

输出:3

解释:

中心下标是 3 。

左侧数之和 sum = nums[0] + nums[1] + nums[2] = 1 + 7 + 3 = 11 ,

右侧数之和 sum = nums[4] + nums[5] = 5 + 6 = 11 ,二者相等。

示例 2:

输入:nums = [1, 2, 3]

输出:-1

解释:

数组中不存在满足此条件的中心下标。

示例 3:

输入:nums = [2, 1, -1]

输出:0

解释:

中心下标是 0 。

左侧数之和 sum = 0 ,(下标 0 左侧不存在元素),

右侧数之和 sum = nums[1] + nums[2] = 1 + -1 = 0 。

class Solution {
public int pivotIndex(int[] nums) {
int total = Arrays.stream(nums).sum();
int sum = 0;
for (int i = 0; i < nums.length; ++i) {
if (2 * sum + nums[i] == total) {
return i;
}
sum += nums[i];
}
return -1;
}
}
发表评论

相关文章